ขอเชิญรับชมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ "ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?"

23 มีนาคม 2564
อ่าน : 130


ขอเชิญรับชมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ "ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?"

- วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
- เวลา 13.00 – 16.30 น.
- รับชมผ่าน Facebook Live: PRO-Green ได้ที่: https://www.facebook.com/progreen/videos/355805972365547

 C-CIRCULAR ECONOMY
- หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร" โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- หัวข้อ "รถยนต์ใช้แล้วไปไหน" โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 G-GREEN ECONOMY
- หัวข้อ "การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว" โดย ดร.กิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- หัวข้อ "ผังเมืองสีเขียวเพื่อความยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 B-BIOECONOMY
- หัวข้อ "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- หัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร" โดย คุณวัชริน มีรอด นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ชล บุนนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการโครงการ SDG MOVE