พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

01 เมษายน 2564
อ่าน : 155
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อ การร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนฐานความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการตั้งต้นทำธุรกิจจากงานวิจัย โดยการผนึกความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษากับ สวทช. ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข้อมูลข่าวสารด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต