ขอเชิญรับชมการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"

16 เมษายน 2564
อ่าน : 104


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ"

- วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.
- รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1128699547544164

วิทยากรโดย
- ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย Department of Global Health and Population, Harvard T.H. Chan School of Public Health
- ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์