ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร (Bangkok Smart City)

31 สิงหาคม 2564
อ่าน : 1,747


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร (Bangkok Smart City)

คณะกรรมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเจริญของประเทศและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการบ้านเมือง ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ทรัพยากรของเมืองโดยเน้นการออกแบบที่ดี การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เมืองทันสมัย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.bangkok.go.th/.../Smart%20City/com64%20smcity.pdf