ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการศึกษาจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

30 ธันวาคม 2564
อ่าน : 258
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ 1. นายนพรัตน์ แซ่ตัน 2. นายพลกฤต ริยาพันธ์ 3. นางสาวปฐมพร ปู่ปัญจะ โดยพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจัดขึ้น ณ โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท ทั้งนี้พิธีการมอบทุนดังกล่าวจัดให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง