ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "Export survival for Thailand after the COVID-19 pandemic" (บรรยายเป็นภาษาไทย)

04 ตุลาคม 2565
อ่าน : 764


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง
"Export survival for Thailand after the COVID-19 pandemic" (บรรยายเป็นภาษาไทย)


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 l 13.00 - 14.00 น.
รับชมผ่าน Facebook live: EconTU Official


นำเสนอโดย
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่จัดการองค์ความรู้ และสื่อสารสาธารณะ