ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกันยายน 2565

04 ตุลาคม 2565
อ่าน : 917
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนกันยายน 2565

1. Thailand and the World Economy Volume 40, Number 3, September-December 2022
EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/photos/a.5402

2. ‘คนจน’ อ่วมพิษเงินเฟ้อ ผงะ! 10 ปี กำลังซื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 15 บาท นักเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ชี้ปรับเพิ่มค่าจ้างอีก 5% ช่วยคนจนได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ใช่ความยั่งยืน
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ, Thammasat University
https://tu.ac.th/thammasat-050965

3. การเสวนาออนไลน์ "แบกหนี้ กยศ. มารับค่าแรงขั้นต่ำ เราจะแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร"
ร่วมเสวนาโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, Equity Lab แล็บฯเสมอภาค
https://www.facebook.com/equitylabeef/videos/794856085270712

4. Director’s Note: 25: ขับเคลื่อน SDGs ไปสู่ความยั่งยืน ให้ไกลกว่าแค่การทำ SDG Mapping
ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/photos/a.18047

5. งานเสวนาวิชาการสาธารณะ หัวข้อ "หรือ SDGs กำลังโดนฟอก? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม - From SDG Washing to SDG Enabling"
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH
https://www.facebook.com/sdgmoveth/videos/12412

6. บทความ "Analysis of spatial inequality using DMSP-OLS nighttime-light satellite imageries: A case study of Thailand"
คุณกฤตยา สังข์เกษม (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/photos/a.5402

7. ถอดมุมมองนโยบายพัฒนา 3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ถอดความจาก EconTU Symposium ครั้งที่ 44, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1027145

8. การนำเสนอบทความเรื่อง "Systematic Research on the use of Higher Education, Science, Research and Innovation for Learning Enhancement and Employment for the Elderly"
นำเสนอบทความโดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติ์อนันต์ ล้วนแก้ว, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/776752

9. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ: Current Issues in International Trade and the WTO Responses
บรรยายโดย ดร.ณัฐ ธารพานิช, BE-Bachelor of Economics Thammasat
https://www.facebook.com/BETUofficial/videos/1191641185039636

10. หากชีวิตต้องเป็นหนี้ คนเราจะมีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่สมเหตุสมผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ (economic rationality) เสมอไปหรือไม่
อ.ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา, เศรษฐสาร
http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/613

11. การสัมมนาหัวข้อ "The Impact of the current energy situation on climate goals"
ร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/energy.research.institute/videos/8239

12. เศรษฐศาสตร์ มธ. ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค COVID-19
ถอดความจาก EconTU Symposium ครั้งที่ 44, Thammasat University
https://tu.ac.th/thammasat-230965-econ-tu-symposium-44

13. การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในท่ามกลางและอนาคตหลัง Covid-19
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/317497

14. การเสวนา "คิด for คิดส์ Research Roundup 2022" เวทีที่ 3 “พลวัตครอบครัวในสังคมไทยในสถานการณ์โควิด–19: การปรับตัวของครัวเรือนเปราะบาง และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านเด็กและครอบครัว”
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล, The101.world
https://www.facebook.com/the101.world/videos/59613

15. การเสวนา "คิด for คิดส์ Research Roundup 2022" เวทีที่ 4 “โควิดกับ 'แผลเป็น' ด้านพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน: ความเหลื่อมล้ำ เทคโนโลยีการศึกษา และบทเรียนเชิงนโยบายสำหรับอนาคต”
นำเสนอโดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ และ ดร.สัณห์สิรี โฆษินทร์เดชา, EconTU Official
https://www.facebook.com/the101.world/videos/1463

16. ทำไมรัฐประหาร “สี จิ้นผิง” เป็นไปไม่ได้! โครงสร้างการเมืองจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, Thairath
https://www.thairath.co.th/scoop/interview/251152

17. อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/49373

18. มองโลกแล้วเหลียวดูไทย ‘EV’นโยบายอย่างไรเหมาะ ?
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, นสพ.แนวหน้า
https://www.naewna.com/likesara/681550

19. ‘ส่งออกแผ่ว..ท่องเที่ยวพุ่ง’ 9 เดือนแรกเศรษฐกิจไทยปี 2565
ถอดความจาก EconTU Symposium ครั้งที่ 44, นสพ.แนวหน้า
https://www.naewna.com/likesara/682037

20. ขานรับ 'ขยับดอกเบี้ย'
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์, Nation Online
https://www.facebook.com/NationOnline/videos/797374761480851