ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และผู้ร่วมวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย "ระดับดี" สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

16 ธันวาคม 2565
อ่าน : 604


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย "ระดับดี" สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยเรื่อง: “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนำเข้าและตลาดแรงงาน: กรณีศึกษาของประเทศไทย”(Technological Advancement, Import Penetration and Labour Markets: Evidence from Thailand) โดย
- รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
- รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

ผลงานวิจัยเรื่อง: “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ” (Spatial Analysis of Inequality in Thailand: Applicationsof Satellite Data and Geographic Information System (GIS)) โดย
- รศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
- ดร.อมรรัตน์ ลือนาม (คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
- อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/13dzyiXWVR