พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

17 มกราคม 2566
อ่าน : 1,090


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และการวิเคราะห์เศรษฐกิจกับการทำงาน ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษาร่วมกัน รวมไปถึงสร้างความร่วมมือในการส่งนักศึกษาของคณะฯ เข้าฝึกงานที่บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด (มหาชน) และบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด