คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมออนไลน์ร่วมกับ CUHK Business School

10 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน : 361


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์  และ Dr.Brian Patrick Kennedy คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมออนไลน์ร่วมกับ CUHK Business School นำโดย Professor Seen-Meng Chew ตำแหน่ง Associate Dean for External Engagement เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 

โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน และ CUHK Business School ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงมีแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ในเดือนมีนาคมอีกด้วย