คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

01 กันยายน 2566
อ่าน : 217


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"