ขอเชิญรับชมงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “ฝากการบ้านรัฐบาลใหม่จากนักเศรษฐศาสตร์ มธ."

07 กันยายน 2566
อ่าน : 230


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านรับชมงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “ฝากการบ้านรัฐบาลใหม่จากนักเศรษฐศาสตร์ มธ."

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 l 13.30 - 15.30 น. รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/691708539518561


ร่วมเสวนาโดย
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน (ICRC)
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP)
ผศ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา (HIDE)
ผศ.ชล บุนนาค ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green)
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom meeting ได้ที่: bit.ly/EconTU13S