BE 30th Anniversary Celebration โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี

15 พฤศจิกายน 2566
อ่าน : 113ในปี พ.ศ. 2566 นี้โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โครงการ BE” ได้จัดงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมาในชื่องาน “BE Beyond เราสร้างมากกว่านักเศรษฐศาสตร์” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯจากจุดเริ่มต้นของโครงการเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โครงการ BE ได้มุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรที่มีฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการทำงานที่หลากหลาย และมีความใส่ใจกับประเด็นปัญหารอบตัวในสังคมไทยและโลก โครงการ BE ประสบความสำเร็จในการผลิตศิษย์เก่าที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นผู้นำอยู่ในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการเงินการธนาคาร ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม สื่อสารมวลชน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โครงการ BE ยังได้มุ่งมั่นปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันโครงการมุ่งตอบสนองต่อความท้าทายในการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่การทำงานกับสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยยังมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างฐานการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ตลอดจนการเสริมทักษะใหม่ ๆ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะการสื่อสาร และที่สำคัญ โครงการ BE ยังมุ่งสร้างมากกว่าความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความคิดอ่านในทางที่มองเห็นถึงความเป็นไปของสังคมรอบข้าง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นงานเฉลิมฉลองโครงการ BE ครบรอบ 30 ปี ได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ศิษย์เก่าของโครงการ มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “คุณค่าของเศรษฐศาสตร์ในโลกอนาคต” ดร.พิพัฒน์ได้สะท้อนประโยชน์พื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนตัดสินใจได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกในชีวิตและการทำงานระดับบุคคล การตัดสินใจทางกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือการเลือกดำเนินนโยบายในระดับประเทศ นอกจากนี้ ดร.พิพัฒน์ยังอธิบายถึงศักยภาพของความรู้เศรษฐศาสตร์ที่จะยิ่งทวีความสำคัญในโลกอนาคตที่กระแสการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลักคิดและวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์จะยังช่วยให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบคม สามารถต่อยอดไปในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองงานเฉลิมฉลองโครงการ BE ครบรอบ 30 ปี ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่เป็นตัวแทนความสำเร็จในการสร้าง “มากกว่านักเศรษฐศาสตร์” ทั้ง 5 ท่าน มาเล่าถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนที่ BE มาเป็นฐานสู่ความสำเร็จในสายงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ คุณวิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล Founder of YOUTRIP และ Co-founder of Grab Thailand ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณเอด้า จิระไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทใจดอทคอม และคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ผลิตสารคดีและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม

ศิษย์เก่าทั้งห้าท่านต่างให้ภาพที่ตรงกันว่าการเรียนโครงการ BE เป็นฐานสำคัญของความสำเร็จในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ รวมไปถึงการขึ้นสู่การเป็นผู้นำในเส้นทางอาชีพของตนเอง ด้วยเพราะโครงการไม่เพียงวางฐานความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับสากล แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองที่โอบรับความสนใจและเป้าหมายที่หลากหลายของผู้เรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการปลูกฝังความเป็นธรรมศาสตร์ที่เน้นย้ำการคำนึงถึงส่วนรวมและรักในความเป็นธรรม ผ่านการเรียนรู้วิธีคิด ชีวิต และการทำงานของปูชนียบุคคลของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์