ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนพฤศจิกายน 2566

01 ธันวาคม 2566
อ่าน : 230
ชวนรับชมองค์ความรู้ของบุคลากรในคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์บน Facebook: EconTU Official เดือนพฤศจิกายน 2566

1. ผลกระทบของความไม่สงบในตะวันออกกลางครั้งใหม่ต่อเศรษฐกิจไทย: รับมือผลกระทบอย่างไร
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์, ThaiPublica
https://thaipublica.org/2023/11/how-thailand-copes-with-economic

2. Monday Brown Bag #10 หัวข้อ "ที่ยืนของเศรษฐศาสตร์ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและโลก"
นำเสนอโดย ผศ.ชล บุนนาค ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/792863216184059

3. Monday Brown Bag #11 หัวข้อ "Blockchain and Digital Wallet"
นำเสนอโดย ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/2058195557863552

4. 14 จุดเด่น โมเดลเศรษฐกิจสีจิ้นผิง (Xinomics)
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น, THE STANDARD
https://thestandard.co/14-xi-jin-ping-xinomics-essentials

5. งานวิจัย กสศ. ชี้ จบ ม 3. ไม่หลุดพ้นความยากจนข้ามรุ่น “เด็กต้องเรียนอย่างน้อย ปวส.”
ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
https://www.eef.or.th/article-021023

6. ขับเคลื่อน‘นโยบายยานยนต์ไฟฟ้า’ทิศทางเดียวกันเถิด
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี, กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/auto/1097665

7. การเสวนาหัวข้อ “เส้นทางที่ Beyond กว่าความสำเร็จ”
คุณวิน พรหมแพทย์ คุณจุฑาศรี คูวินิชกุล คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ คุณเอด้า จิรไพศาลกุล, โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
https://www.facebook.com/BETUofficial/videos/1016583979397279


8. วิเคราะห์ รัฐเมินเสียงค้าน แถลงกู้ 5 แสนล้าน แจกเงินหมื่นดิจิทัล 50 ล้านคน
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, Trader KP Talk
https://www.youtube.com/live/X8ZWp4E3zww?si=FO2SZTr6PZhdkNkn

9. ‘ภาษี’ ลดเหลื่อมล้ำ ความฝันที่ (ไม่) เกินจริง
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล, The Active
https://theactive.net/video/policywatch-20231030

10. รายได้ส่งกลับและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของครัวเรือนไทย
คุณเพชรอุมา มานิช, เศรษฐสาร
https://setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/664

11. Bridging the Gap: Thailand's Path to Inclusive Prosperity
ธนาคารโลก ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม, World Bank Thailand
Part 1: https://www.facebook.com/WorldBankThailand/videos/1625740851290058

Part 2: https://www.facebook.com/WorldBankThailand/videos/649686660698286
Part 3: https://www.facebook.com/WorldBankThailand/videos/2048345042180537


12. Monday Brown Bag #12 หัวข้อ "Overviews of Geopolitics in Global Health through the Lens of Economics"
นำเสนอโดย ผศ.ดร.ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์, EconTU Official
https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1055410262280693

13. Director’s Note: 30 สื่อมวลชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผศ.ชล บุนนาค, SDG Move TH
https://www.sdgmove.com/2023/11/20/mass-media-and-sdgs/

14. ดิจิทัลวอลเล็ต เรื่องนี้จะจบอย่างไร?
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล, มติชน
https://youtu.be/DRq3vpeKYi0?si=936fMb4Pfu_-h_zO

15. หนังสือประวัติชีวิตและแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลก
รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์, เศรษฐสาร
https://setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/666

16. ปลานิล: ความเปลี่ยนแปลงว่าด้วยแนวทางการพัฒนาชนบท
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา, เศรษฐสาร
https://setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/667