คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

01 ธันวาคม 2566
อ่าน : 266


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) และผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการประกอบด้วย รษก.เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ รษก.หัวหน้างานบริการวิชาการและสารสนเทศ รษก.หัวหน้างานวางแผนและการคลัง รษก.หัวหน้างานงานบริหารและธุรการ ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย Asst.Prof.Vadsana Chanthanasinh รองคณบดี พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

การมาเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมและหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ โดย รศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอภาพรวมคณะเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การเข้าร่วมงาน Inter Conference พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง ได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ  และ ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE) และนางสาวพรทิภา วงศ์กันทรากร ผู้จัดการโครงการ ฯ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ BE โดยหลังจากจบการประชุม คุณกนกวรรณ เจริญผาสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะ และ คุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ได้พาแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ห้อง Data Science ห้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น