ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาของคณะ​ ฯ ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" จากการแข่งขัน SET Hackathon 2023

04 ธันวาคม 2566
อ่าน : 193


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาของคณะ​ ฯ ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" จากการแข่งขัน SET Hackathon 2023 “Wealth and Sustainability” ภายใต้โจทย์ “เราจะช่วยให้ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คว้าเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยทีม The UNIQUE มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณณภัทร สิริภาสกรเดช - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
คุณอลิสา คำสมุทร - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
คุณวีรยา คงปฏิมากร - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
คุณณปรัชญ์ อ่องสกุล - คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
คุณวรินทร สิทธิสินธุ์ - คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คุณธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง - คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและวิทยากร
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.) - อาจารย์ที่ปรึกษาทีม The UNIQUE
ผศ.ชล บุนนาค (ผู้อำนวยการ SDG Move) - วิทยากรให้ความรู้เรื่อง ESG
คุณพร้อมพร ชัยจิรวิวัฒน์ (Country manager, Thinking Machines Data Science) - วิทยากรให้คำปรึกษา
คุณชาคร ทองหุ่น (ประธานกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)) - วิทยากรให้คำปรึกษา

ดูรายละเอียดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 เพิ่มเติมได้ที่: https://www.set.or.th/th/education-research/research/activities/set-hackathon