โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37

27 พฤศจิกายน 2563
อ่าน : 138
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERTC) จัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์อย่างถ่องแท้ และถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงแก่นความรู้เศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่
- ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
- ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
- ผศ.ดร.ธร ปีติดล
- ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์