คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเศรษฐศาสตร์

04 เมษายน 2567
อ่าน : 299คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ Ph.D. Candidate จำนวน 1 อัตรา


สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.econ.tu.ac.th/.../file/20240328/dhjkmpvz1234.pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 696 6106 และ person@econ.tu.ac.th

อัตราเงินเดือน
- วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท
- วุฒิปริญญาโท (อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก) อัตราเงินเดือน 28,630 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
1. ทุนและรางวัลการตีพิมพ์ สูงสุด 500,000 บาท ต่อบทความ.
2. ทุนสนับสนุนการวิจัย (ตามหลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนวิจัยฯ)
3. สวัสดิการด้านสุขภาพ สูงสุด 35,000 บาท ต่อปี
4. งบพัฒนาบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสือ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สูงสุด 80,000 บาท ต่อปี
5. ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11,200 บาท ต่อเดือน
- รองศาสตราจารย์ 19,800 บาท ต่อเดือน
- ศาสตราจารย์ 31,200 บาท ต่อเดือน
6. ค่าสมทบการสอนทุกหลักสูตร เป็นไปตามประกาศฯ