คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือสร้างความร่วมมือกับ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด

22 เมษายน 2567
อ่าน : 259


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี และ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวร่วมกับนายสุชาติ อิ่มบัญชร ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวสุดารักษ์ สวัสดิ์รักเกียรติ กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสร้างงานวิชาการ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมไปถึงร่วมมือกันสร้างและพัฒนาวิธีการ องค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายรวมถึงนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการให้บริการอย่างยั่งยืน