ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567

23 พฤษภาคม 2567
อ่าน : 172


ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567

ตามคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ร 55/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 นั้น

คณะกรรมการคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. นายธนกฤต เมธเศรษฐ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน