ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาหัวข้อ "เล่าขานการพัฒนา 74 ปีที่ผ่านมา สู่ทิศทางและโอกาสในอนาคต"

07 มิถุนายน 2567
อ่าน : 147


ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "เล่าขานการพัฒนา 74 ปีที่ผ่านมา สู่ทิศทางและโอกาสในอนาคต"


จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

รับชมได้ที่: https://www.facebook.com/ECONTUofficial/videos/1140169417230296

ร่วมเสวนาโดยอดีตคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
- รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
- รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
- รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์
- รศ.ดร.สุกัญญา นิธังกร
- ศ.ดร.ปราณี ทินกร
- รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
- รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
- ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
- รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

ดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์