การคัดเลือกเข้าศึกษา

 • หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ 3 ช่องทาง
 • รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio (จำนวน 50 คน)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1) (จำนวน 230 คน)
 • รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน  (Admissions 2)  (จำนวน 20 คน)
 • ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ 3 ช่องทาง

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ http://www.admissions.econ.tu.ac.th

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio (จำนวน 50 คน)

ก) คุณสมบัติของผู้สมัคร:
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ
 2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
  2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.70 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาเท่ากับ 3.90
  3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2 ตามแต่กรณี
  4. ผู้สมัครเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาการค่าย 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ในสาขาวิชาใดก็ได้
  5. ผู้สมัครเป็นผู้ผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50
ข) เกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2563
 1. แฟ้มสะสมงาน
 2. หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนำตัวจากครู ที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย
 3. เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้
 4. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50
 5. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคณะเศรษฐศาสตร์
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รับแบบ Portfolio รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม ว/ด/ป
1. รับสมัคร ผ่าน ระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th 2-16 ธันวาคม 2562
2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ smart Bill payment 2-16 ธันวาคม 2562
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2563
4. วันสอบสัมภาษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 19 มกราคม 2563
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 มกราคม 2563
6. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ของ ทปอ.(Clearing House) ที่ student.mytcas.com 30-31 มกราคม 2563
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.tuadmissions.in.th 5 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ :
 1. อัตราค่าสมัครเพื่อเข้าศึกษา 200 บาท ต่อคนต่อรอบต่อสาขา
 2. ปฏิทินการคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-696-5980-2 | โทรสาร. 02-6965987 | website www.econ.tu.ac.th

ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดแทนวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2556/2558 กับวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2561