แนะนำ ระบบตรวจสอบคะแนน www.intranet.econ.tu.ac.th/checkscore

20 ตุลาคม 2565
อ่าน : 2,619

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาจะทำการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในลักษณะของแบบทดสอบ การสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค ซึ่งหลังจากการทดสอบความรู้ดังกล่าวจะประกาศคะแนนการทดสอบความรู้ให้นักศึกษารับทราบด้วย

ที่ผ่านมาคณะดำเนินการประกาศคะแนนการทดสอบความรู้หลายรูปแบบ ทั้งสื่อออนไลน์ หรือการติดประกาศคะแนน โดยการติดประกาศดังกล่าว มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาด้วย เช่น ข้อมูลเลขทะเบียนนักศึกษา และคะแนนของนักศึกษา เป็นต้น ทำให้นักศึกษาสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นได้ และบุคคลอื่นสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาได้เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อให้การประกาศคะแนนการทดสอบความรู้ต่าง ๆ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจสอบคะแนนออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับอาจารย์ผู้สอนใช้ประกาศคะแนนการทดสอบความรู้ต่าง ๆ ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนการทดสอบความรู้ได้เฉพาะรายวิชาที่ตนศึกษา ไม่สามารถดูข้อมูลของคนอื่น และบุคคลอื่นไม่สามารถดูข้อมูลของตนได้

การเข้าใช้งาน

  • เข้าใช้งานระบบได้ที่ www.intranet.econ.tu.ac.th/checkscore
  • Username และ Password เดียวกันที่ใช้เข้า www.reg.tu.ac.th (สำนักงานทะเบียนนักศึกษา)