คำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดวิชา
ศ.625 เศรษฐมิติ                                                                                                                    
EE 625 Econometrics   3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
  Econometric methods. Multiple regression models. Econometric problems arising from the violation of classical linear regression model assumptions and solutions. Estimation methods such as Ordinary least squares and Generalized least squares. System equation estimation methods. Maximum likelihood estimation methods. The Generalized method of moments.
   
ศ.710 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  
EE 710 Research Methods in Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 626 or EE 627 with the instructor’s permission.

Research methods in economics include quantitative and descriptive approaches. Choosing research topic. Reviewing literature. Using the library and databases. Setting a research hypothesis. Searching for data. Proving or disproving the research hypothesis. Writing a thesis proposal.

   
ศ.626 เศรษฐมิติระดับสูง  
EE 626 Advanced Econometrics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 625

Advanced econometric models including microeconometric and macroeconometric models. Advanced time-series models. Models for limited and qualitative dependent variables. Linear and nonlinear panel data models. Practical applications of these models are offered, using econometrics software and interpreting the estimated results.

   
ศ.627 เศรษฐมิติประยุกต์                                                                  
EE 627 Applied Econometrics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 625

Econometrics applications to economic Theories models. Using econometrics software and interpreting the estimated result.

   
ศ.601 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์                                                                            
EE 601 History of Economic Thought 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

 

   
ศ.602 เศรษฐศาสตร์สถาบัน  
EE 602 Institutional Economics                                                                                      3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

 

   
ศ.608 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 608 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

 

   
ศ.609 เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 609 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

 

   
รายละเอียดวิชา
ศ.711 เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง  
EE 711 Advanced Microeconomics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 or with the instructor’s permission.

Game theory and its applications to economic issues. Market power. Adverse selection. Moral hazard. Intertemporal decision making. Analysis of general equilibrium with risk and uncertainty. Social choice theory. Further extensions of game theory. Bargaining. Mechanism design. Contract theory. Auction theory.

   
ศ.712 เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง  
EE 712 Advanced Macroeconomics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE 612 or with the instructor’s permission.

Dynamic macroeconomic theory with tools in a dynamic general equilibrium framework. Dynamics of the optimal growth model and real business cycle. Stochastic growth models and their policy implications. Recursive methods for computing equilibria of business cycle models, including the simulation and calibration methods. Simple endogenous growth theory and its empirical implications. Other macroeconomic models.

   
ศ.718 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 718 Economic Theory: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE 611 or EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in advanced microeconomics and advanced macroeconomics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.719 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 719 Economic Theory: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE 611 or EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in advanced microeconomics and advanced macroeconomics. Topics vary from semester to semester depending on the interests of participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.621 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                                                                                     
EE 621 Mathematics for Economists 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

 

   
ศ.623 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับนักเศรษฐศาสตร์  
EE 623 Computational Methods for Economists 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

Basic programming. The Monte-Carlo method. Root finding methods. Numerical optimization. Solving dynamic stochastic general equilibrium models. Linear approximation technique. Parameter calibration. Method of undetermined coefficients. Numerical dynamic programming. Iteration Method for solving fixed points and functional equations

   
ศ.624 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์                                                                                                                    
EE 624 Statistics for Economists    3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
   
   
ศ.628 เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 628 Quantitative Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in quantitative economics. Topics vary depending on specific interests of the participants

   
ศ.629 เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 629 Quantitative Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in quantitative economics. Topics vary depending on specific interests of the participant

   
รายละเอียดวิชา
ศ.631 เศรษฐศาสตร์การเงิน  
EE 631 Monetary Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE612 or with the instructor’s permission.

Monetary economics. Theoretical and empirical analyses. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models for policy analysis. Nominal price and wage friction. Discretion and commitment in optimal monetary policy. Welfare-based policy analysis. The welfare cost of inflation. Open economy DSGE models for policy analysis. Monetary policy and asset prices.

   
ศ.632 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
EE 632 Financial Aspects of Economic Development 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE612 or with the instructor’s permission.

The complex relationship between financial factors and economic development. Financial structure and economic growth. Adjustment mechanisms for internal and external imbalance. Investment and saving behavior in developing countries. The financial consequences of public debt. Financial reform and the financial sector in distress. Independence of the central bank. The financial aspect of income distribution; Financial issues in macroeconomic management, with increasing trade and financial integration.

   
ศ.638 เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 638 Monetary Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

 

This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.639 เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 639 Monetary Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

Prerequisite: with the instructor’s permission. This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.641 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 1  
EE 641 Public Economics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites. EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

The theory and evidence of government expenditure policy. Theories of public goods, club goods, and local public goods. The theory of externalities and its corrective measures. Political economy, for example mechanisms and methods of collective decision making, voting theory, rent seeking, and fiscal federalism. The theory of the second best. The effect of government expenditure upon economic growth. Income distribution. Private decisions on consumption, saving, and work. Equity and distribution.

   
ศ.642 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 2  
EE 642 Public Economics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

The Theory and evidence of government taxation policy. Tax incidence. Taxation and efficiency. Taxation and growth. Optimal tax theory. Income taxation. Commodity taxation, Inheritance and wealth taxation. The effect of taxation on the labor supply and savings. Taxation and corporate behavior. International issues in taxation such as tax harmonization, tax competition, fiscal externalities and coordination failure. The Implication of trade costs for tax and investment flows. Tax compliance. Wealth distribution and taxation.

   
ศ.648 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 648 Public Finance and Policy: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 and EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.649 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 649 Public Finance and Policy: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.651 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
EE 651 International Trade Theory and Policy 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

International trade theory. Neo-classical and new trade theory. Trade policy analysis and empirical evidence. Regional integration and international factor movements. How trade growth and development relate.

   
ศ.652 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  
EE 652 International Monetary Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

Balance of payments. International capital movements. Various adjustments of the balance of payments. Exchange rate determination. Macroeconomic policy on internal and external balances. Monetary integration and the balance of payments. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models for monetary policy analysis in an open economy.

   
ศ.658 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 658 International Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 and EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in international economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.659 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 659 International Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 and EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in international economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.661 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  
EE 661 Development Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

Theory and empirical evidence about growth and development in low-income countries. Topics include the measurement of poverty and inequality; the role of human capital in health and education, the internal structure of households, the role of social capital and institutions, how factor markets involving credit, labor, insurance and land functions. Growth models, and development economic policies.

   
ศ.662 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค  
EE 662 Regional Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.

The application of economic theory to land price determination. Location choices. Land use patterns and transportation. Urban and regional growth. Urban-rural disparities. The interregional labor movement and other issues relating to regional development. Economic policies designed to achieve efficiency in resource allocation and the alleviation of regional disparities.

   
ศ.668 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 668 Development Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 and EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in development economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.669 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 669 Development Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE 611 and EE 612 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in development economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.671 เศรษฐศาสตร์แรงงาน  
EE 671 Labor Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Labor economic theory. Supply and demand of labor in the short run and long run. Economics and institutional factors which affect the supply and demand of labor. Analysis of the labor market. Factors determining the levels of income, hiring, and labor relations. The governmental role in the labor market. Discrimination. Effects of globalization on the market.

   
ศ.672 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  
EE 672 Human Resources Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

The theory of public and private investment in human resources. Investment and allocation of resources in education and training. Allocation of resources by households. Efficiency gains from education. Options in public and private healthcare services. Social safety nets.

   
ศ.674 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  
EE 674 Health Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Health economics theory. Supply and demand of healthcare services. Market structures in the determining of healthcare prices and expenses. The role of health insurance. Evaluating healthcare programs. Health insurance. Public finance for public health. The impacts of international trade agreements on healthcare services.

   
ศ.675 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ  
EE 675 Natural Resources Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Intra-temporal and inter-temporal natural resource allocations in exhaustible and renewable resources. Market failure arising from failure in the property right system. Government policy design to manage the use of natural resources. Important issues relating to the economics of climate change.

   
ศ.676 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
EE 676 Environmental Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Economic concepts related to pollutions and environmental problems. Tools and measures to manage environmental problems. Cost-benefit analysis. Evaluation of environmental costs and benefits. The concept of sustainable development and indicators of welfare level.

   
ศ.678 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 678 Economics of Human Resources, Natural Resources and Environment: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.679 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 679 Economics of Human Resources, Natural Resources and Environment: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.681 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
EE 681 Industrial Organization 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

The behavior of firms and industries. Factors determining market structure. The structure-conduct-performance approach. The price theory approach. The effect on welfare of imperfect competition. Price discrimination. Product differentiation. Entry or exit decision problems. Integration. Competition based on advertisement. Government policies such as antitrust and regulation.

   
ศ.682 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์  
EE 682 Empirical Industrial Organization 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Empirical techniques used to solve standard industrial organization problems. Demand estimation. Measurements of market power. Horizontal and vertical competition. Firms’ entry decision. Production functions and productivity. Contract and learning. Econometrics techniques for empirical industrial organization such as non-linear parametric estimations, non-parametric estimations, and solutions to the endogeneity and identification problems.

   
ศ.688 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 688 Industrial Organization: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE611 with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.689 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 689 Industrial Organization: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
รายละเอียดวิชา
ศ.691 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  
EE 691 Agricultural Economics 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.

Agricultural economics with emphasis on optimization models and equilibrium analysis. Production economics covering duality in production and demand models. Production efficiency and agricultural production models under risk. Applications of price theory to agricultural market analysis including vertical market relations. Product differentiation. Quality in agricultural and food markets. Storage. Futures markets and commodity prices. The analysis of market efficiency, market failure and government intervention in agriculture. Issues and models in the international trade of agricultural products.

   
ศ.698 เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  
EE 698 Agricultural Economics: Selected Topics 1 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE611 with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ.699 เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  
EE 699 Agricultural Economics: Selected Topics 2 3(3-0-9)  3 หน่วยกิต
 

Prerequisite: EE611 with the instructor’s permission.

This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.

   
ศ. 800 วิทยานิพนธ์  
EE 320 Thesis 3(3-0-9)  12 หน่วยกิต
  Prerequisite: EE710

Constructing a research project and conducting research that creates new knowledge in economics. Writing a thesis related to economics. Presenting the thesis. Writing the paper for publication. Morality in conducting research and publishing the academic paper.