คำถาม-ตอบ

สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีการศึกษา
ประมาณเดือนธันวาคม ของทุกปี
ดูรายละเอียดได้ที่: https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/grad-admission-2024/thai-applicants