คณะทำงาน

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
Anan Pawasutipaisit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Chicago) Economics, USA.
Email anan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV)และผลงาน  
   
อ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
อ.ดร.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
Piyawong Punjatewakupt
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. Agricultural Economics: University of Florida, USA.
Email piyawong@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2613-2425
อีเมล : siwaree@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

นายพลกุล ลักษณ์เจริญลาภ

นายพลกุล ลักษณ์เจริญลาภ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 2422
อีเมล : polkul@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม