นักศึกษาปัจจุบัน

 

การจดทะเบียนรายวิชา

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอบทความ / ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 

Placement (ที่ทำงานของนศ.ที่จบ)

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง
 2. รู้จักการจัดการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 4. รู้จักวิธีระเบียบวิจัยที่จะวิจัยและค้นคว้าวิทยาการทางด้านเศรษฐศาสตร์