ปฏิทินการศึกษา

ตารางแสดงการกำหนดวันสอบไล่ลักษณะวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565