คณะทำงาน

ผศ.ชล บุนนาค
ผศ.ชล บุนนาค
Chol Bunnag
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A. (University of East Anglia) Development Economics, UK.
Email cholb@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
ประวัติ (CV) และผลงาน  

 
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
Duangmanee Laovakul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(George Mason University) Economics, USA
Email duangmanee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ประวัติ (CV) และผลงาน  Duangmanee_thai_2020.pdf 
   Duangmanee_Eng2020.pdf 

 
อ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
อ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
Pichittra Prapassornmanu
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา PHD.Economics,Iowa State University, USA
Email pichittra@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   
อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง
Tiraphap Fakthong
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. of Philosophy (Economics) University of Aberdeen, UK
Email tiraphap@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV-Tiraphap-Fakthong-2022.pdf 

 
น.ส.จินตนา คงสีปาน

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5980
อีเมล : jintanak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5981
อีเมล : sirikornt@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5980
อีเมล : wandee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม