อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
Sittisak  Leelahanon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.Economics ,Texas A&M University
Ph.D.Mathematics, Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
Email sittisak@econ.tu.ac.th 
ประวัติ (CV) และผลงาน  cv2021_Sittisak.pdf