คณะทำงาน

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
Anan Pawasutipaisit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Chicago) Economics, USA.
Email anan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV)และผลงาน  
   
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
Monthien Satimanon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Michigan State University) Economics, USA
Email monthien@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Monthien_CV_TU1_UNDP (1).pdf 
   

 
น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

น.ส.สิวรี ศิริวงศ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2613-2425
อีเมล : siwaree@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.ธรรญวรรณ ธรรมเนียม

น.ส.ธรรญวรรณ ธรรมเนียม

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2613-2422
อีเมล : thanyawan@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม