อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
Juthathip Jongwanich , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (The Australian National University) Economics, Australia.
Email Juthathip@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ประวัติ (CV) และผลงาน  CV_Jongwanich (November 2023)_2.pdf