คณะทำงาน

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
Tatre Jantarakolica
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of Notre Dame) Quantitative Economics,
Email tatre@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์มิติ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Tatre_eng2009.pdf 
   

 
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
อ.ดร.วินัย หอมสมบัติ
Winai Homsombat , Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Email winai@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง
  • เศรษฐศาสตร์การขนส่งและนโยบายสาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

น.ส.กรรณิการ์ กองมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 

โทร. : 0-2613-2479
อีเมล : kannika@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม