นักศึกษาปัจจุบัน

 

ปฏิทินการศึกษาและตารางบรรยาย

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ *โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับสมัคร พฤศจิกายน-มีนาคม
OPEN HOUSE ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ *ดูประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เมษายน
สอบสัมภาษณ์ เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เมษายน
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เมษายน-พฤษภาคม

*เป็นหลักสูตรภาษาไทยภาคค่ำ ระบบทวิภาค (หลักสูตร 2 ปี) *ภาคเรียนที่หนึ่ง : เปิดภาคเดือนสิงหาคม – ปิดภาคเดือนธันวาคม *ภาคเรียนที่สอง : เปิดภาคเดือนมกราคม – ปิดภาคพฤษภาคม *ภาคฤดูร้อน : เปิดภาคเดือนมิถุนายน – ปิดภาคเดือนกรกฎาคม (ไ่ม่ใช่ภาคบังคับ)

 

การจดทะเบียนรายวิชา

ตารางบรรยาย ปีการศึกษา 2566

 

เข้าสู่ระบบการลาเรียน

นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents โดย ...CLICK... ระบบการลาเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2566


ข้อปฏิบัติในการลาเรียน

  1. ขอให้นักศึกษาดำเนินการลาเรียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ควรดำเนินการภายในวันศุกร์ (กรณีฉุกเฉินให้รีบดำเนินการทันที หลังจากที่สามารถดำเนินการได้)
  2. กรณีเข้าเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง ,ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง/วิชา นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบตามข้อบังคับ มธ.

ข้อควรระวัง

  1. การลาเรียนนั้น ถือเสมือนเป็นการขาดเรียน
  2. ข้อมูลการลาเรียน โครงการฯ จะสรุปส่งให้ผู้บรรยายประจำวิชาทราบ ก่อนวันสุดท้ายของการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบไล่
 

การสอบประมวลความรู้

กำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ.2567
ดูกำหนดการในประกาศด้านล่างนี้
การสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  1. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน
  2. นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ได้เมื่อ สอบผ่านวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.617 และ ศธ.628 และได้รับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. คณะเศรษฐศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
  4. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

-  กำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปี พ.ศ.2567 
-  
หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

การค้นคว้าอิสระ / วิทยานิพนธ์

กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2565

ประกาศโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2565” สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2565 ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้

หมายเหตุ
  1. นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการขอสอบ และการส่งผลงานในเอกสารแนวปฏิบัติในการทำงานการค้นคว้าอิสระวิชา และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์ ในเมนู "เอกสารดาวน์โหลด / Form online"
  2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564 และแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-  กำหนดการทำงานการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
-  แนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562