ปฏิทินการศึกษา

ตารางแสดงการกำหนดวันสอบไล่ลักษณะวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566