ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2567
ตารางแสดงการกำหนดวันสอบไล่ลักษณะวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567