คำถาม-ตอบ

A : “W” ไม่มีผลต่อเกียรตินิยม เพราะถือยังไม่ได้ศึกษาวิชานั้น จึงไม่เป็นการศึกษาซ้ำในวิชา
 


 
A : นักศึกษาจะ Regrade วิชานั้นได้ ก็ต่อเมื่อเป็นวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้ต้องสอบผ่านได้ระดับ C ขึ้นไป หรือ ระดับ B นักศึกษาต้องจดทะเบียนเพื่อเรียนซ้ำ และสอบให้ได้ระดับเกรดที่หลักสูตรกำหนด ทั้งการคำนวณวิชาที่ Regrade จะนับหน่วยกิตให้เพียงครั้งเดียว คือ ครั้งแรกที่จดทะเบียนเรียน ส่วนวิชาที่จดทะเบียนเพื่อเรียนซ้ำ จะไม่ได้รับหน่วยกิต ( CREDIT EARNED) แต่จะนำจำนวนหน่วยกิต เป็นตัวหาร (CREDIT LOAS) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยระดับภาค และค่าเฉลี่ยสะสม
A : วิชาหลักในคณะฯ EC211 EC212 EC311 และ EC312 นักศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนพร้อมกันได้
ตามประกาศของคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดในการลงทะเบียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์
(ถ้าหากนักศึกษาลงจดทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจะถือว่าวิชาดังกล่าว มีผลเป็นโมฆะ)
 
A : การขอย้าย Section โดยปกติไม่สามารถกระทำใด้ เนื่องจากคณะได้จัดการเรียนการสอนตามจำนวนนักศึกษาที่ได้วางแผนการเรียนไว้กับคณะฯ แต่ทั้งนี้หากนักศึกษามีความจำเป็นมีเหตุผลอันควร ก็สามารถยื่นคำร้องได้
A : 1. นักศึกษาจะต้องสอบไล่รายวิชา ศ.311 หรือ ศ.312 โดยได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า C
2. นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (คำนวณจากทุกวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเฉพาะสาขา)