การคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

การรับเข้าศึกษา 3 ช่องทาง

รอบที่ 1 Portfolio
  • รอบที่ 1.2 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) (จำนวนรับ 60 คน)
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1-2
  • รอบที่  3  Admission 1 (จำนวนรับ 180 คน)
  • รอบที่  3  Admission 2 (จำนวนรับ 60 คน)
สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ : 02-696-5980-2
โทรสาร : 02-696-5987
website : www.econ.tu.ac.th