อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
Archanun Kohpaiboon , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(The Australian National University), Australia
Email archanun@econ.tu.ac.th
  archanun@hotmail.com 
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ประวัติ (CV) และผลงาน  Archanun_Eng2013.pdf 
   

 
ผศ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
ผศ.ดร.พิจิตรา ประภัสสรมนู
Pichittra Prapassornmanu
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา PHD.Economics,Iowa State University, USA
Email pichittra@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   
รศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
รศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
Puree Sirasoontorn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (Australian National University), Australia
Email puree.sirasoontorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  
   

 
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
Supruet Thavornyutikarn , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Leicester) Economics, England
Email supruet@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Supruet_eng2007.pdf 
   

 
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
Anan Pawasutipaisit , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Chicago) Economics, USA.
Email anan@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ประวัติ (CV)และผลงาน  
   
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
Trin Aiyara , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(International Development), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)/Japan
Email trin@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  
ประวัติ (CV) และผลงาน