อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
Kriengkrai Techakanont, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Hiroshima University), Japan
Email krieng@econ.tu.ac.th 
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน   kriengkrai.pdf 
   
อ.ณพล สุกใส
อ.ณพล สุกใส
Napon Suksai
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Email napon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Napon_thai2013.pdf 

 
อ.ดร.ทีปกร  จิร์ฐิติกุลชัย
อ.ดร.ทีปกร  จิร์ฐิติกุลชัย
Theepakorn Jithitikulchai ,Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. (Texas A&M University)  Agricultural Economics 
Email theepakorn@econ.tu.ac.th
CV TJ_2022 August.pdf 
   

 
รศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
รศ.ดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม
Nantavut Phipatseritham , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. (University of Kentucky) Economics, USA
Email nantavut@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติ (CV) และผลงาน  Nantavut_thai2013.pdf  
   

 
อ.ดร.วานิสสา เสือนิล
อ.ดร.วานิสสา เสือนิล
Wanissa Suanin
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D. Australian National University (ANU), Australia
Email wanissa@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/wanissa/home       
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
Sasiwimon Warunsiri Paweenawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of Colorado at Boulder, USA
Email sasiwimon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน     
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
   CV_Sasiwimon_February2022.pdf