คณะทำงาน

ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
ผศ.ดร.พนิต วัฒนกูล
Panit Wattanakoon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D (University of North Carolina at Chapel Hill), USA
Email panit@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/panit-wattanakoon

 
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
Duangmanee Laovakul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(George Mason University) Economics, USA
Email duangmanee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ประวัติ (CV) และผลงาน  Duangmanee_thai_2020.pdf 
   Duangmanee_Eng2020.pdf 

 
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
Sittikorn Nippaya
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand.
Email sittikorn@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Sittikorn_Thai2013.pdf 
   

 
อ.ณพล สุกใส
อ.ณพล สุกใส
Napon Suksai
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Email napon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Napon_thai2013.pdf 

 
น.ส.จินตนา คงสีปาน

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5980
อีเมล : jintanak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5980
อีเมล : wandee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

 
น.ส.สิริกร ธรรมเสน

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5981
อีเมล : sirikornt@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม