คณะทำงาน

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ลีลหานนท์
Sittisak  Leelahanon
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.Economics ,Texas A&M University
Ph.D.Mathematics, Mahidol University
ความเชี่ยวชาญ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
Email sittisak@econ.tu.ac.th 
ประวัติ (CV) และผลงาน  cv2021_Sittisak.pdf 
   

 
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
Duangmanee Laovakul , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(George Mason University) Economics, USA
Email duangmanee@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • คณิตเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การคลัง
ประวัติ (CV) และผลงาน  Duangmanee_thai_2020.pdf 
   Duangmanee_Eng2020.pdf 

 
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
รศ.ดร.ศศิวิมล  วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
Sasiwimon Warunsiri Paweenawat , Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D. in Economics, University of Colorado at Boulder, USA
Email sasiwimon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์แรงงาน     
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ประวัติ (CV) และผลงาน
 
   CV_Sasiwimon_February2022.pdf 
อ.ณพล สุกใส
อ.ณพล สุกใส
Napon Suksai
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer
การศึกษา M.A.(Thammasat) Economics, Thailand
Email napon@econ.tu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ -
ประวัติ (CV) และผลงาน  Napon_thai2013.pdf 

 
น.ส.จินตนา คงสีปาน

น.ส.จินตนา คงสีปาน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 0-2696-5980
อีเมล : jintanak@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

น.ส.วรรดี วิสัยเกต

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5980
อีเมล : wandee@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม   

 
น.ส.สิริกร ธรรมเสน

น.ส.สิริกร ธรรมเสน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 

โทร. : 02-696-5981
อีเมล : sirikornt@econ.tu.ac.th
 

   ข้อมูลเพิ่มเติม