รายวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิชาโท ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะ ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย